Program rada i djelovanja udruženja Saveza Bošnjaka Slovenije SBS

14.6.2020


                                            SAVEZ BOŠNJAKA SLOVENIJE  SBS

 

 

Drage Bošnjakinje i Bošnjaci,

Bošnjakinje i Bošnjaci, živimo, radimo i doprinosimo Republici Sloveniji već nekih stotinu godina i organizovani smo kroz različita udruženja, klubove i društva kao i kroz Islamsku zajednicu Slovenije. Bošnjačka društva u Sloveniji u svojim projektima njeguju tradiciju,otimajući  zaboravu stare običaje i bogatstvo bošnjačke materijalne i duhovne kulture.Na taj način čuvamo svoje korijene, svoj jezik, svoju tradiciju, svoju islamsku vjeru, ostajući ono što jesmo.

Smisao ovih udruživanja diktirale su okolnosti u kojima se nalazila naša matična država, kao i izazovi sa kojima su se Bošnjaci susretali u Republici Sloveniji. Kako se situacija i okolnosti mijenjaju, a izazovi postaju teži, svjesni smo da je potrebno učiniti korak dalje i usmjeriti naše djelovanje prema nekim višim ciljevima.

Zašto je potrebno formirati Bošnjačko udruženje građana u Sloveniji pod imenom SAVEZ BOŠNJAKA SLOVENIJE, skraćeno SBS?

 Napraviti prvi korak uvijek je najteži zadatak, ali nema puta i nema koraka koji ne idu u nekom smjeru. Naš put je učvršćivanje naše neophodne potrebe, obaveze i odgovornosti koje imamo prema našoj matičnoj domovini Bosni i Hercegovini. Svjesni smo stanja naše matične države BiH, našeg naroda, kako u matičnoj domovini, tako i u dijaspori, i nije stvar izbora, već naš opstanak zahtjeva da se uključimo i u politički život, kako bi zaštitili svoje opće životne interese i postali faktor u donošenju odluka, a ne kao do sada da to drugi čine u naše ime.

Zašto se moramo organizirati? Organizirani Bošnjaci, kao dio jedinstvenog  nacionalnog korpusa, lakše ćemo ostvariti pravo na održavanje svih veza sa Bošnjacima u našoj matičnoj državi Bosni i Hercegovini, kao i sa bošnjačkom dijasporom drugdje po svijetu.

Samo kad si organiziran,tad si vidljiv,a samo vidljiv Bošnjak može javno artikulirati svoje stavove.

U svijetu postoji dvije hiljade naroda, a samo njih dvije stotine imaju svoje države, što znači da od deset naroda samo jedan od njih ima svoju državu, a ostalih devet žive u drugim državama.

Mi Bošnjaci, smo jedan od tih sretnih naroda, koji ima svoju domovinu i moramo je čuvati i boriti se svim srcem za nju. Ona nas je oblikovala kao osobe, a sada je potrebno da joj vratimo svoj dug.

Da otklonimo tu stalnu dilemu kod pojedinaca po pitanju našeg naziva sa aspekta pripadnosti državi i narodu Bosanac i Bošnjak:

Bosanac je svako onaj ko je rođen u Bosni i Hercegovini ili je stekao državljanstvo tokom svoga života, bez obzira na njegovu vjersku ili etničku pripadnost.                                                             

Bošnjak je svaki čovjek koji je religijski opredijeljen kao musliman, potiče iz muslimanske porodice, bez obzira na religioznost, svako onaj koji se tako osjeća i opredjeljuje kao Bošnjak te poštuje i njeguje specifični kulturni i duhovni bošnjački identitet.

 

Zbog situacije u kojoj se nalazi naša matična država Bosna i Hercegovina i izazova sa kojima smo suočeni u Republici Sloveniji, donosimo odluku o formiranju udruženje građana pod nazivom:                                

        

                                            SAVEZ BOŠNJAKA SLOVENIJE, skraćeno SBS

 

Prijedlog:programa rada,ciljevi i interesi udruženja

Državni praznici republike Bosne i Hercegovine i sjećanja koje treba svake godine obilježiti na dostojanstven način:

25 NOVEMBAR: DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE.

1 MART: DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE.

31.MAJ:DAN BIJELIH TRAKA U PRIJEDORU.

11 JULI: DAN SJEĆANJA NA GENOCID SREBRENICI - Genocid nad Bošnjacima Bosne i Hercegovine.

Suprotstavljanje agresorskim politikama

Svaki Bošnjak mora znati da je izvor svih nedaća građana Bosne i Hercegovine, a posebno Bošnjaka, je hegemonistička politika sa istoka od strane Srbije, a sa zapada od strane Hrvatske. Tu konstataciju konačno moramo naglas reći bez ikakve dvojbe:

Srpska hegemonistička i nacionalistička politika počela se provoditi već u 19. vijeku u više faza:

Prvi program pod nazivom "Načertanije" napisao je Ilija Garašanin 1844 godine.

Drugi program sa istim čežnjama napisao je Stevan Moljević 1941 godine.

Treći program napisala je SANU Beograd 1986 godine.

Četvrti program napisala je SANU Beograd 2011 godine.

Današnji izvođaći te politike su pojedini političari Republike Srbije i manjeg bh. entiteta  Republika Srpska.

Hrvatska hegemonistička i nacionalistička politika usmerena prema B i H posebno je manifestirana kroz rad i politiku:

Vlatka Mačeka i Stjepana Radića u perodu između Prvog i Drugog svijetskog rata,

Ante Pavelića tokom Drugog svijetskog rata,

Frane Tuđmana tokom poslijednjih ratnih zbivanja 1992 -1995 godine.

Politiku razbijanja B i H, nakon zadnjeg rata, vodili su i još uvijek vode pojedini aktuelni političari Hrvatske, a takođe i političari iz BiH,branioci politike UZP I TKZ "Herceg Bosne" Treba naglasiti, da je Haški sud u presudi šestorci presudio da je Republika Hrvatska bila agresor na državu Bosnu i Hercegovinu.

Također mora isto tako naglasiti da je Republika /Srbija agresor na Bosnu i Hercegovinu i da je organizirala UZP vođena politikom Republike Srpske.

Shodno navedenom, potrebno je pronaći metod i način kako se suprostaviti politikama koje

direktno ugrožavaju dignitet, suverenitet i teritorijalni integritet naše države Bosne i Hercegovine.

Potrebno je djelovati na eleminiranju patronatstva Hrvatske i Srbije nad BiH te njihovih pretenzija za teritorijama BiH, političkim i ekonomskim djelovanjima koja podrivaju ekonomsku i političku stabilnost naše domovine.

Status Bošnjaka u Sloveniji

Bošnjaci nemaju nikakva zakonska prava po osnovu nacionalne pripadnosti, iako već duže

vrijeme žive i rade u Republici Sloveniji. Na nama je da se zalažemo da nam se prizna status nacionalne manjine, s obzirom da smo drugi narod po brojnosti poslije Slovenaca.

Primjerice, nije nam zagarantirano političko prestavljanje u političkim organima Slovenije, što je

inače  praksa u demokratskim državama. Premda nas Bošnjaka, u Sloveniji ima, po relevantnim

procjenama cca. 100.000. Od toga broja ih je oko 70.000 sa državljanstvom, a ostatak sa stalnim boravkom.

Politička i ekonomska pitanja u matičnoj domovini

-Zaštita opstanka i postojanosti naše matične domovine Bosne i Hercegovine u granicama AVNOJ-a, kao cjelovite, nezavisne, pravne i suverene države svih njenih građana.

- Zalagati se i podržavati da Bosna i Hercegovina bude država svih njenih građana, pravno uređena sa jednakim pravima za sve građane, država otvorena za svakog čovjeka koji Bosnu i Hercegovinu doživljava svojom državom i domovinom bez obzira na njegovu vjersku, jezičku, nacionalnu, spolnu, rasnu ili bilo koju pripadnost i opredjeljenje.

-Zalagati se za reformu obrazovanja u BiH a posebno u Federaciji BiH. Korporativno povezivanje sa dijasporom od posebnog je značaja,kako za našu državu BiH,tako i za dijasporu.

-Zalagati se kod vlade Bosne i Hercegovine da se formira Ministarstvo za Diasporu, koje bi ostvarilo što intenzivniju suradnju sa dijasporom u cijelom svijetu. Posebno sa aspekta ekonomskkog, političkog i kulturnooga plana, a sve u cilju svrsishodnijeg razvoja naše domovine.

-Domovina je kao majka. Možeš imati samo jednu..

 

Lobiranje i saradnja

Stvoriti situaciju i okolnosti da djelujemo kao lobistička zajednica - udruženja.

Pod lobističkom zajednicom  podrazumjeva se političko i ekonomsko lobiranje kod

slovenskih političara i privrednika koji djeluju i rade, kako u Sloveniji, tako i u institucijama Evropske

Unije u Briselu.

Da bi mogli ostvariti zacrtane ciljeve lobiranja kod slovenskih političara moramo biti organizirani, moramo biti prepoznatljiv faktor kod bošnjačkog naroda u Sloveniji, a kod slovenskih političara možemo ostvariti uticaj  samo ukoliko budemo faktor uticaja na naš bošnjački narod tj. na naše potencialno glasačko tijelo. Između ostalog, trebamo se zalagati i za ostvarenje slijedećih ciljeva:

 

- formiranje TV kanala na bosanskom jeziku

- formirati bošnjački radio,

- formirati bošnjački  internetski portal.

- formirati bošnjačku humanitarnu organizaciju.

- formirati bošnjačko udruženje privrednika.

- formirati bošnjačko udruženje studenata.

- formirati Savez Bošnjačke Omladine SBO Republike Slovenije

- formirati udruženje penzionera na državnom nivou, kao i na gradskim nivoima. Posebno se založiti da se bosnjačkim penzionerima obezbijede adekvatne poslovene prostore. Posebno se zalagati, da penzioneri u Ljubljani imaju svoj Dom penzionera

- zalaganje za djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom i društvenom životu.

- ostvariti suradnju sa slovenskim političkim stranakama koje imaju kompatibilnost sa našim planom i programom rada.

- zalaganje za maksimalnu afirmaciju i unapređenje ljudskih prava i sloboda.

- podržavati rad onih stranaka u BiH koje imaju državotvorni program,koje

  perferiraju stvaranje političke svijesti i opstojnosti naše drzave Bosne i Hercegovine i čiji se

  program rada i djelovanja barem dijelno podudara sa našim programom.

- zaštita interesa Bošnjaka u Sloveniji shodno pozitivnim zakonskim propisima Republike Slovenije.

- suradnja sa slovenskim vlastima i nadležnim institucijama zaduženim za suradnju sa pripadnicima

  bošnjačkog naroda u Sloveniji.

- rad na očuvanju i širenju prijateljskih odnosa među pripadnicima bošnjake nacionalnosti,

  Slovenaca i drugih naroda i narodnosti sa namijerom tješnje suradnje i zajedničkog suživota.

- organizirati i podupirati stvaralački razvoj bošnjačkog društveno-političkog, kulturnog, privrednog
 i vjerskog života u Republici Sloveniji.

- njega kulture sjećanja na genocid, učinjen nad našim bošnjačkim narodom u zadnjem ratu, 11.07.1995 godine, mora

  biti i ostati trajna odrednica naše nove bošnjačke politike, iz razloga, da nam se više nikada ne ponovi.

- da glasaju za probosanske, i domoljubne stranke.

- posebno obratiti pažnju na rad Pete kolone iz redova bošnjačkog naroda u Sloveniji.

Strateški ciljevi i interesi Bošnjaka

Nacionalna samosvijest počiva na znanju o sebi i to znanje spašava pojedinca od asimilacije i pripadanja drugim kolektivitetima. Bošnjaci u Sloveniji, kao i u drugim državama, izloženi su nekoj vrsti asimilacije , što svjesno, što nesvjesno, a u svakom slučaju to se negativno odražava na našu opstojnost.

Naš cilj je, zalagati se da se taj negativni trend zaustavi, a pored toga potrebno je definisati  šta bi to mogao biti strateški i nacionalni interes Bošnjaka u Sloveniji.

 Konstantno djelujući i  radeći pod ovakvim uvjetima, gubi se interes do svoje domovine, što se dugoročno gledajući veoma negativno odražava na svijest našeg naroda, posebno u smislu pripadnosti našoj državi,narodu i vjeri.

Ostvarivati kontakte sa nadležnim institucijama kulture u Republici Sloveniji i Republici  Bosni i

Hercegovini, kao i sa našim zajednicama širom svijeta.

-Posebno posvetiti pažnju očuvanja našeg Bosanskog jezika koji je temelj očuvanja bošnjaštva. Zalagati se da se našoj djeci omogući učenje bosanskog jezika u obrazovnom sistemu Slovenije.

Svi se moramo “aktivno uključiti u akciju nacionalne afirmacije Bošnjaka kako bi se otklonile lažne

dileme oko bošnjačkog, nacionalnog, vjerskog i jezičkog identiteta.

- Muslimani su, nekoliko godina nakon drugog svjetskog rata, postali ravnopravan narod sa Srbima i Hrvatima u BiH,

  podržavajući Ustav Bosne i Hercegovine o konstutivnosti  naroda.

- Današnje ustavno riješenje Bosne i Hercegovine podrazumijevamo kao prelaznu fazu.Zalagaćemo se za

  državnopravno uređenje BiH po evropskim principima jedan čovjek-jedan glas.

 

-Pratiti predstavljanje Bošnjaka u različitim sredstvima informisanja u Bosni i Hercegovini, Republici Sloveniji i EU, te u slučajevima eventualno netačnog i neprimjerenog pisanja putem sredstava javnog informisanja i ako se to desi, bilo bi neophodno odmah odreagirati na adekvatan način.

-Zalagati se kod bošnjačkog stanovništva za očuvanje naše države Bosne i Hercegovine, a posebno u smislu pripadnosti državi, narodu i vijeri

 

Članovi SBS

- Članovi društva mogu biti samo Bošnjaci koji priznaju BiH kao svoju matičnu državu u njenim

Avnojskim granicama te da posjeduju sklonost za društveno politički rad i imaju izgrađenu toleranciju do drugih u smislu drugačijih promišljanja i stavova. Obzirom da smo mi država građana i inkluzivna

društveno politička organizacija, član našeg udruženja može biti i pripadnik drugog naroda koji prihvata naš program djelovanja.

- Da imaju iza sebe čistu političku prošlost iz prethodnog rata 1992-1995 god.

- Članovi društva moraju biti osobe visokog društvenog ugleda i kredibiliteta koje ne toleriraju bilo kakav oblik nepotizma.

- Neprihvatljiva je bilo kakva manipulacija članovima udruženja i drugim građanima putem riječi i dijela.

- Također neprihvatljivo je da bilo ko i na bilo koji način radi i djeluje protiv interesa naše domovine BiH, kao i njenih građana u djiaspori ma, gdje bili.

- Težiti da se udruženje svojim radom isprofilira i dostigne takav nivo ugleda i poštovanja kod Bošnjaka, kao i kod ostalih stanovnika Republike Slovenije te da članstvo u udruženju bude ponos,čast i privilegija svakom članu.

-Biti domoljub, voljeti svoju domovinu, voljeti svoj narod, zalagati se za njegov boljitak, poštujući državu Sloveniju i slovenski narod sa kojim radimo i živimo, zadatak je svakog člana društva. Mi Bošnjaci smo takav narod svima prijatelj, a nikome neprijatelj.

-Baviti se svi sa svima u pozitivnom smislu, a ne samo zastupati interese svoje etničke zajednice.

Za početak djelovanja društva bilo bi potrebno skupiti neku kritičnu masu 5-7 istomišljenika, aposlije proširiti na broj članova za koji se dogovorimo. Strukturu članstva po bilo kom osnovu sad je veoma teško odrediti, ali  u svakom slučaju težnja je da imamo vođstvo akademski obrazovano sa određenim iskustvom u društveno političkom djelovanju. Međutim, obzirom da je pojedince takvog profila jako teško animirati i uključiti u udruženja  sa nacionalnim predznakom, ne treba se ograničiti samo na akademsku zajednicu i intelektualce već treba animirati i druge profile osoba, bez obzira na obrazovanje koje posjeduju. Bitna je samosvijest o pripadnosti našoj državi i narodu.

Potrebno je oformiti komisiju koja će ocjenjivati zahtijeve za članstvo u udruženju, a ujedno ista komisija treba da vodi računa i o eventualnom  prestanaku članstva i rada u udruženju. Sav rad komisije će biti u skladu sa Pravilnikom i Statutom udruženja. U početku bi morali najprije izabrati vodstvo udruženja, a onda bi to vodstvo izradilo normativne akte društva.

Organizacija i princip rada

Za početak rada organizirali bismo se u udruženje građana, a u nekom doglednom vremenu,

ukoliko nam se stvori situacija i okolnosti budu povoljno odvijali, organizirali bi se u bošnjačku političku stranku  pod istim nazivom udruženja SAVEZ BOŠNJSKA SLOVENIJE SBS.

Glavno sjedište udruženja bilo bi u Ljubljani. Cilj nam je da u svakom gradu odn. mijestu u Sloveniji gdje živi i radi veći broj Bošnjaka  imamo svoje podružnice.

Nadamo se da ćemo jednog dana kao politička stranka učestvovati na izborima u Republici Sloveniji i imati na

glasačkim listićima svoje kandidate za sve nivoe vlasti.

- Finansiranje rada udruženja uglavnom bi se obezbjeđivalo iz prikupljene članarine, donacija naših privrednika, slovenskih privrednika, naših simpatizera i eventelno od pomoći ambasada nama prijateljskih zemalja itd.

- Nakon registriranja udruženja sve relervantne podatke po potrebi objaviti na našoj FB grupi kao i na našoj web stranici koje imamo već izrađene, različitim biltenima i saopštenjima.

- Sastanci bi se održavali po potrebi. Sastanke bi zakazivao predsjednik udruženja samoinicijativno, u

  suradnji sa članovima izvršnog odbora, ili na prijedlog najmanje tri člana Izvršnog odbora udruženja.

- Udruženje bi trebalo da ima predsjednika, potprdsjednika, sekretara i 5-7 članova izvršnog odbora.

- Izabrani predsjednik, potpredsjednik, sekretar, izvršni odbor izradili bi svu potrebnu

  dokumentaciju za nesmetan rad društva: registraciju društva, statut društva, program rada društva i potrebne pravilnike Itd.

Princip rada i odlučivanja u udruženju biće na u statutu definisan način, uvažavajući mišljenje svakog člana.

Uobičajeno je da prosta većina od  51% odlučuje kod donošenja Programa rada, različitih pravilnika i odluka na radnim sastancima.Dvotrećinaka većina od 67% usvaja Statut udruženja. Isti omijer važi i kod izmijene statuta.

- Naše udruženje trebalo bi da ima i adekvatne poslovne prostorije za koje ćemo zamoliti gradske vlasti, da nam pomognu oko pronalaženja odgovarajućeg rješenja, a ukoliko ne budemo imali adekvatno razumijevanje gradskih vlasti Ljubljane, obratićemo se i našoj Ambasadi u Ljubljani, te određenim ambasadama nama prijateljskih zemalja Itd.

Ukoliko ova dva prijedloga ne daju rezultate kupićemo sami svoj poslovni prostor iz svojih srestava.

Naše ćutanje najbolje je opisao Meša Selimović rekavši, „Boj se ovna, boj se govna. A kad ću živjeti?"

Ukoliko sada ne reagujemo, a krajnje je vrijeme za to,  nemojte se ljutiti kad vas budu osuđivala vaša djeca i unučad zato što:

ne nose tradicionalna bošnjačka imena 

  • ne govore Bosanski jezik,
  • ne razumiju svoga dedu i svoju nanu,
  • ne razumiju se sa svojim najbližim rođacima, a dobro se razumiju sa svojim školskim drugovima ...
    Možda će doći vrijeme, ili je nekima već došlo, da ga njegovo dijete ili unuk pitaju :”Dido ili babo, svejedno je, ko smo mi ustvari bili, prije nego što smo postali ovo, što smo sada?“

Nemojmo očekivati sažaljenje od naše djece i naših unučadi , nego krivimo sami sebe zato što smo to sebi dozvolili. Iako smo trebali već davno prije o tome razmišljati, nije kasno ni sada da krenemo ispočetka.

Upamtimo još samo ovu rečenicu: niko ništa nam sam neće dati, ukoliko ne budemo sami zaslužili.

 Zamolio bi svakog ko dobije od mene ovaj dopis da sa svojim pismenim prijedlogom pomogne u smislu boljeg načina organizovanja i djelovanja društva. Također do formiranja udruženja, predlažem da  obavljam posao administratora ili ukoliko imate prijedog, možemo izabrati nekog drugog.

Sve što je napisano u ovom tekstu podrazumijevajte samo kao radni materijal koji se može mijenjati.


S poštovanjem,

 Autor teksta

Savez Bošnjaka Slovenije SBS

 Tel: 041-628-214.

 Mail: asim.h@icloud.com                  Ljubljana 08.04.2020.god.